پیش بینی بارش شش ماهه Cansips برای خاورمیانه

دی، بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰ همچنین فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی

رنگ سفید نشان از بارش نرمال (بارش نرمال در آن ماه در طول دراز مدت) دارد که این میزان نرمال دراز مدت در آن ماه مشخص برای هر منطقه از کشور با منطقه دیگر متفاوت است.
رنگ سبز و آبی نشانه ترسالی و بارندگی بیشتر از نرمال دراز مدت در آن ماه مشخص می باشد.
رنگ های زرد، قهوه ای و قرمز نشانه خشکسالی و بارش کمتر از میانین نرمال دراز مدت برای آن ماه است.

ژانویه سال 2022:
پیش بینی بارش از ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰

فوریه 2022:
پیش بینی بارش از ۱۲ بهمن تا ۹ اسفند سال ۱۴۰۰

مارس 2022:
پیش بینی بارش از ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۱

آوریل سال 2022:
پیش بینی بارش از ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

ماه مه سال 2022:
پیش بینی بارش از ۱۱ اردیبهشت ماه تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

ماه ژوئن 2022:
پیش بینی بارش از ۱۱ خرداد ماه تا ۹ تیرماه سال ۱۴۰۱

ماه جولای 2022:
پیش بینی بارش از ۱۰ تیرماه تا ۹ مرداد سال ۱۴۰۱

ماه آگوست 2022:
پیش بینی بارش از ۱۰ مرداد تا ۹ شهریور سال ۱۴۰۱

 شایان ذکر است که؛ پیش بینی بارش برای بلند مدت دقت کمتری نسبت به پیش بینی کوتاه مدت (برای یک ماه آینده) در خود به همراه دارد و به نوعی پیش آگاهی محسوب شده که بر احتساب نقشه های دور پیوندی بنا گردیده است. از اینرو برای دقت بیشتر نقشه های میان مدت و بخصوص کوتاه مدت در نظر گرفته شود.

* این پست هر ماه به روز رسانی می شود.


پیش‌بینی وضعیت بارش‌ها پاییز و زمستان ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱