برنامه کامل تغذیه گندم و جو

راهنمای جامع مصرف کود گندم و جو با هدف افزایش عملکردمیزان بذر مورد استفاده بسته به کاربرد کمبینات یا بذرکار متفاوت است: با کمبینات حدود ۲۰۰ کیلو و با بذرکار خطی حدود ۱۲۰ کیلو.برای بذر هم از بذرمال نیتروکسین به ازای هر ۵۰ کیلوگرم بذر یک لیتر یا سوپرنیتروپالس به ادامه مطلب…