تنظیم کننده پی اچ

تنظیم کننده پی اچ در بسته بندی نیم لیتری

توضیحات

محلول تنظیم pH و سورفکتانت