عکس های دریافتی از همکاران ما در تیم شرکت امکان پذیر پارس و همچنین کشاورزان از مصرف محصولات این شرکت تحت برند ای ام® (EM) و امکان پاور® در کشور.

جلسه توجیهی ترویجی با حضور همکار ما جناب آقای دکتر هرتمنیبازدید همکاران ما در بخش کارشناسی از مزارعی که از محصولات شرکت استفاده می کنند

جلسه توجیهی ترویجی کمپوست سازی با بکارگیری ®EM


بازدید از همکارانمان در بخش نمایندگی و فروشگاه های عرضه کننده فرآورده های کشاورزی
فرآوری کمپوست با استفاده از میکروارگانیسم های موثر و سودمند ای ام®


Admin

شرکت امکان پذیر پارس