• تقویت سیستم ایمنی
  • بیماری کمتر
  • تلفات کمتر
  • کیفیت بهتر عسل

بیماری های متفاوت سال هاست که مشکلات بیشماری را دامنگیر زنبورداران کرده است و جمعیت زیادی از زنبورها را از میان برداشته و این صنعت را دچار زیان نموده است.
یکی از این آفت ها کنه Varoa است که ریشه آسیایی دارد. واروا ها یک انگل هستند که پس از ورود به کندو ضربه هولناکی را به لارو زده بدین شکل که از خون نوراد تغذیه کرده و باعث کم خونی و مرگ آنان می شوند.

با مصرف ۲۰ میلی لیتر محصول EM® For Animals (ای ام® ویژه دام و طیور) به عنوان یک محلول ارزشمند پروبیوتیک در هر ۱۰ لیتر آب نوشیدنی زنبورها، سیستم ایمنی آنها تقویت شده و کمتر دچار این آفت می شوند. و همچنین پس از برداشت عسل همراه با شکر EM® For Animals به آنها داده می شود و بدین شکل از بروز بیماری های زیادی مانند اسهال زنبورها و بیماری های قارچی، ویروسی و باکتریایی نیز پیشگیری می شود.

تجربه در کشورهای اروپایی نیز نشان می دهد که زنبورهایی که از محصولات ®EM ویژه دام و طیور استفاده کرده بودند کمتر دچار بیماری می شوند با وجودیکه زنبورهایی که در اطراف بودند دچار بیماری ها و آفات متفاوتی شدند.

همچنین توصیه می شود مجصول EM® For Animals را به نسبت ۱ به ۱۰ با آب رقیق کرده و در محیط اطراف کندو محلول پاشی کنید.