1.
شرکت_امکان_پذیر_پارس_مجموعه_مقالات. پی‌دی‌اف

2.
اﺛﺮ رﯾﺰﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ رﻗﻢ ﭘﺎروس. پی‌دی‌اف ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺷﮑﻮﻫﯿﺎن، ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻋﯿﻨﯽ زاده، علی اصغری و سولماز فتح العلومی.
نشر در ژورنال ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ دانشگاه فردوسی مشهد. رتبه A مجلات علمی_ پژوهشی کشور.
و همچنین نشر در سایت civilica (مرجع دانش).

The effect of biofertilizer (EM) and nitrogen rates on quantitative and qualitative properties of strawberry cultivar-Paros
نشر در سایت معتبر ریسرچ گیت (ResearchGate).

3.
تعیین بهترین روش کاربرد ماده بیولوژیک EM و تاثیر آن در عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت ۷۰۴ و ۶۶۶ در شهرستان فیروزآباد – مهندس ایرج دهقانی

4.
بررسی روش های کاربردی میکروارگانیسم های موثر بر کاهش اثرات تنش شوری بر مورفولوژی ریشه ذرت شیرین.
در دانشگاه سبزوار. پی دی اف (به زبان انگلیسی)
Investigation of effective microorganisms application method on alleviation of salt stress effects on root morphology of sweet corn

نشر در سایت معتبر ریسرچ گیت (ResearchGate).

5.
بررسی تأثیر میکروارگانیسم های موثر (ای ام) بر رشد نهال های بادام، در شرایط تنش آب.
انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور، دانشگاه اردبیل و دانشگاه مشهد. پی دی اف (به زبان انگلیسی).

Investigation of effective Microorganisms (EM) Impact in Water Stress Condition on Growth of Almond (prunus dulcis Mill) Seedling
نشر در TEXTROAD Journals.

6.
Report of effects of EM treatments on Salinity problem, 2018-2019, Iran

7.
تأثیر ریزموجودات مفید روی پاسخ های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشه کپ تحت تنش شوری

8.
کاربرد تسهیل گرهای ریز موجودات مفید و نانو ذره سیلیکات پتاسیم در بهبود صفات رشدی گونه
Alopecurus textilis A

9.
Some Facilitators Effects on Alfalfa and Sainfoin Growth in Restoration of Dry Farming Lands 2020
لینک این مقاله در وب سایت دانشگاه تربیت مدرس به زبان انگلیسی:
https://ecopersia.modares.ac.ir/article-24-40910-en.html

10. تأثیر محلول پاشی محرک های زیستی گیاهی و روش های تغذیه تلفیقی بر شاخص باروری و عملکرد آفتابگردان

11. اثرات سطوح مختلف و روش استفاده از میکروارگانیسم موثر (ای ام) بر عملکرد و فلور میکروبی جوجه های گوشتی
12. اثر محلول پاشی ورمی واش، بیوفرمنت و روشهای مختلف تغذیه گیاهی بر درصد روغن دانه آفتابگردان
13. تأثیر کود زیستی EM بر پاسخ های فتوسنتزی، پرولین و غلظت نیتروژن انار تحت تنش شوری 
14. تأثیر ریزموجودات مفید EM روی پاسخ های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشهکپ تحت تنش شوری
15. تأثیر ریزموجودات مفید (ای ام)  روی پاسخ های مورفوفیزیولوژیکی انار رقم شیشهکپ تحت تنش شوری
16. ارزیابی اثرات تنش آبی و ریز موجودات مفید (EM)  بر خصوصیات بیوشیمیایی پایههای رویشی بادام 
17. تأثیر مصرف خاکی و محلول پاشی ریزجانداران مؤثر (EM) بر ویژگی های رشدیی زعفران در حضور کودهای شیمیایی و آلی
18. بررسی تاثیر کاربرد میکروارگانیسم های موثر (EM) بر کارایی کودهای شیمیایی و آلی در کشت ذرت علوفه ای (Zea maiz S.C704)
19. مطالعه ویژگی های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (intibus Cichorium) تحت تاثیر حاصل خیزکننده های خاک و تنش خشکی
20. تأثیر میکروارگانیسم های مؤثر (EM) و ورمیواش غنی شده همراه با روش های مختلف تغذیه گیاهی بر عملکرد روغن آفتابگردان 
21. تأثیر کودهای زیستی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و جذب فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی کاسنی
(Cichorium intybus)  در واکنش به تنش خشکی

22. اثر ریزموجودات مفید (EM) در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام 
23. تاثیر سرکه چوب، اسید هیومیک و میکروارگانیسم های موثر EM بر نماتد در کشت گوجه فرنگی
24. تأثیر میکروارگانیسم های مؤثر و ورمیواش غنی شده همراه با روش های مختلف تغذیه گیاهی بر عملکرد روغن آفتابگردان
.

Agriculture Data

a.1_Control of Secondary Salinization in Soils through Effective Microbes.pdf

a.2_An Approach to Apple Cultivation in Nature Farming.pdf

a.3_Application of Effective Microorganism (EM) Technology in Combating Brown Planthoppers (Khmer nick name: Momeach Thnoat) By Neou Bonheur, August 2007

a.4_Application of Effective Microorganisms (EM) and Organic Amendments on Vegetable Production in Indonesia.pdf

a.5_Banana Farm in Prathumthani, Thailand.pdf

a.6_BANANA RESEARCHES IN COSTA RICA (CENTRAL AMERICA) WITH EFFECTIVE MICROORGANISMS.pdf

a.7_BENEFICIAL AND EFFECTIVE MICROORGANISMS for a SUSTAINABLE AGRICULTURE AND ENVIRONMENT.pdf

a.8_Control of Vine Powdery Mildew by the use of EM Preparations.pdf

a.9_Effect of Different Fertilizers and Effective Microorganisms on Growth Yield and Quality of Maize.pdf

a.10_Effect of Effective Microorganisms an Growth media on the Growth of Potted Taiwan Cherry Seedlings (Prunus campanulata Maxim).pdf

a.11_Effect of EM and EM-Fermented Compost On the Growth and Yield of Rice and Vegetable Crops in Korea.pdf

a.12_Efffect of EM Bokashi application on control of secondary soil salinization.pdf

a.13_Effect of EM on Germination and Seedling Growth of Rice.pdf

a.14_Effect of EM on Rice Production and Methane Emission from Paddy Fields in Malaysia.pdf

a.15_Effect of EM on Weed Populations, Weed Growth and Tomato Production.pdf

a.16_EFFECT OF EM, RHIZOBIUM AND PSM ALONE AND IN COMBINATION ON THE YIELD OF RADISH (Raphanus sativus L.).pdf

a.17_EFFECT OF FUNGAL INFECTION AND THE APPLICATION OF THE BIOLOGICAL AGENT EM 1TM ON THE RATE OF PHOTOSYNTHESIS AND TRANSPIRATION IN PEA (PISUM SATIVUM L.) LEAVES.pdf

a.18_Effect of Organic Amendments and EM on Rice Production in Myanmar.pdf

a.19_EFFECTIVE MICROORGANISMS FOR BIOLOGICAL CONTROL OF BLACK SIGATOKA DISEASE IN BANANA.pdf

a.20_Effective Microorganisms (EM) Technology towards Sustainable Agriculture and Environmental Management in Bali Island.pdf

a.21_Effects of Organic Fertilization and EM Inoculation on Leaf Photosynthesis, Fruit Yield and Quality of Tomato.pdf

a.22_EM research in the Netherlands.pdf

a.23_EM scientific research from The Netherlands January 2002.pdf

a.24_Hormone and Microorganism Treatments in the Cultivation of Saffron (Crocus Sativus L.) Plants.pdf

a.25_Impact of Effective Microorganisms (EM) on Crop Yield and Income of the Farmers in India.pdf

a.26_Indonesian experiences with EM.pdf

a.27_Influence of Effective Microorganisms on Seed Germination and Plantlet Vigor of Selected Crops.pdf

a.28_Influence of Effective microorganisms (EM) on vegetable production and carbon mineralization – A preliminary investigation.pdf

a.29_Influence of Effective Microorganisms as a means of improving the quality of tomatoes in protected cultivation.pdf

a.30_Kyusei Nature Farming in Japan Effect of EM on the Yield of Paddy Rice.pdf

a.31_Landbouwuniversiteit Wageningen.pdf

.a.32_Macrofauna biodiversity comparison in soils of a Costa Rican banana plantation under organic and conventional farming.pdf

a.33_Our Proposal For Rice Farming in Malaysia.pdf

a.34_Phytophthora Resistance of Tomato Plants Grown with EM Bokashi.pdf

a.35_Phytophthora Resistance of Tomato Plants Grown with EM Bokashi.pdf

a.36_Population Dynamisc of Effective Microorganisms under Saline Soil Conditions in Thailand.pdf

a.37_RED ROSES BLOOMED IN SUPHAN BURI.pdf

a.38_REMEDIATION AND PRESERVATION OF NATURAL ECOSYSTEM.pdf

a.39_Rice farmer in Sri Lanka.pdf

a.40_Rice Production with Effective Microorganisms Impact on Rice and Soil.pdf

a.41_Seed Treatment With EM and Micronutrients for Controlling Rice and Maize Diseases.pdf

a.42_Sugarcane farming with EM.pdf

a.43_Sustainable Treatment of Banana Industry and Crop Residue Wastes for Crop Production Using Effective Microorganisms.pdf

a.44_Testing of the BokashiEM concept for the control of Pythium root rot in hyacinthus.pdf

a.45_Testing of the Bokashi concept for the control of Pythium root rot in hyacinthus.pdf

a.46_THE EFFECTS OF EM ON SOIL AND PLANT CHARACTERISTICS.pdf

a.47_The Influence of Nitrogen Fertilizers and EM Effective Microorganisms on the Yield and Internal Quality of Sugar-Beets.pdf

a.48_The influence of nitrogen and Effective Microorganisms on the yield and inner quality of sugar beets.pdf

a.49_Use of Effective Microorganisms against Deg Nala Disease in Buffaloes in the Rice Growing Areas of Punjab Province (Pakistan).pdf

a.50_Use of Integrated Approaches to Manage Inferior Soil and Water Resources for Rice Production.pdf

a.51_EM Applications for Hydroponics.pdf

a.52_UTILIZATION OF BRACKISH GROUNDWATER FOR CROPS WITH EM-TECHNOLOGY.pdf

a.53_Vegetable and fruit production.pdf

a.54_WHEAT PRODUCTION BY EM COMPOST.pdf

a.55_WOOD-EAR MUSHROOM WITH EM.pdf

a.56_Impact of EM on the growth and yield of Mushroom (American Oyster).pdf

a.57_GOOD RESULTS OF EM IN A MUSHROOM FARM AT NIKHOM LOPBURI.pdf

a.58_EM APPLICATION MANUAL FOR MUSHROOM CULTIVATION.pdf

a.59_Effects of steaming period and EM-Bokashi on yields of mushroom (Volvariella
volvaceae).pdf

a.60_EM research in the Netherlands.pdf

Animal Husbandry Data

  1. A 6 Million Yen Septic Tank for as Little as 500 Thousand Yen.pdf
  1. Combining EM – EM5 and Parasitoids in the Biocontro of Files.pdf
  1. Ecological swine farms.pdf
  1. EM as an Alternative to Antibiotics in Broiler Diets.pdf
  1. EM for Sustainable Animal Production in China.pdf
  1. Effects of beneficial micro – organisms.pdf
  1. EM for Wastewater treatment at Miyata Hog Farm.pdf
  1. EM leaflet poultry odor control.pdf
  1. EM On Dairy Cows Thailand.pdf
  1. EM Technology Preventive Measures Against The Avian Influenza.pdf
  1. EM animals in Pakistan.pdf
  1. EM buffaloes in Pakistan.pdf
  1. EM chickens in Pakistan.pdf
  1. EM chickens in Thailand.pdf
  1. EM Elephant conservation center in Thailand.pdf
  1. EM foul odor in Philippines.pdf
  1. EM reduction of smell in China.pdf
  1. Evaluation of Effective Microorganisms EM.pdf
  1. Hog odor control with EM.pdf
  1. Influence of EM on the performance of the domestic rabbit.pdf
  1. Kawamura Hog farm.pdf
  1. Layer in Korea.pdf
  1. Miyagi Farm layer in Japan.pdf
  1. Poultries in China.pdf
  1. Quality Cows Milk in a diary farm – Thailand.pdf
  1. Tamaki Farm cow in Japan.pdf
  1. EM chicken.pdf
  1. Fundamental Solution.pdf
 1. The hankyoreh.pdf

Aquaculture Data

  1. A comparison of the effect of anolyte and EM.pdf
  1. Aquaculture Oyster.pdf
  1. Catfish Raising by EM Application – Thailand.pdf
  1. EM flat fish.pdf
  1. Impact of EM in Shrimp Culture – Thailand.pdf
  1. Observation on the Use of Effective Microorganisms Kyusei EM.pdf
  1. Soft Shelled Turtle in Phang Nga – Thailand.pdf
  1. Soft Shelled Turtle in Trat – Thailand.pdf
  1. A Black Tiger Prawn Farm In Chachoengsao – Thailand.pdf
  1. Catfish raising by EM application – Thailand.pdf
  1. Giant Tiger Prawn Farm in Prachuab Khirikhan – Thailand.pdf
  1. Prawn Culture With EM Technology Philippines.pdf
  1. Smooth Way To Raise Lobsters In Ratchaburi – Thailand.pdf
  1. Somporn Black Tiger Prawn Farm – Thailand.pdf
 1. Grouper.pdf

Environmental Protection Data

 Dr. Higa’s Presentation Data

 1. Dr.Higas speech at Harvard March 2005.pdf
 2. Environmental Problems Considered from The Viewpoint of Evolution.pdf
 3. Royal Agriculture College UK Higa Presentation England.pdf

Ocean Cleaning Data

  1. Mikawa Bay Cleanup Action Group 1.pdf
  2. Mikawa Bay Cleanup Action Group 2.pdf
  3. Mikawa Bay Cleanup Action Group 3.pdf
  4. SETO Inland Sea Environment Forum.pdf
  5. Oil Sludge Treatment Data
  6. Bio Remediation of Oil Sludge by EM.pdf

Relief From Natural Disaster Data

 1. EM Application at Tsunami Affected Sites-Thailand.pdf
 2. EM for natural disaster-Japanese.pdf
 3. The summary report of emergancy project affected by flooding in Thailand.pdf
 4. The Royal Thai Army , Purification Project Report cause by flood in Thailand.pdf

Harmful Substance Data

 1. A Study of Hydrating Dioxin by Extract of Effective Microorganisms.pdf
 2. Dioxin Bioremediation through EM Technology.pdf
 3. Reduction of Heavy Metals in Sludge by EM Treatment.pdf
 4. Remediation Preservation of Nature Ecosystems through Application of EM Technology.pdf

 Landfill Data

  1. Abatement of Odor Emissions from Landfills Using Nature Effective Microorganism Enzyme Taiwan.pdf
  1. EM Deodoration treatment in Guangzhou China.pdf
  1. Dumpsite in Kieuky 1.pdf
  1. EM Praekkasa City Garbage Dumpsite.pdf
  1. The Study on Harmless Treatment for Urban Domestic Waste with Micro Ecology Engineering Technology China.pdf
 1. Treating Environment Pollution Caused by Garbage Vietnam.pdf

Organic Waste Treatment Data

  1. Composting and Recycling Urban Food Waste in Korea.pdf
  1. Cooking Oil Treatment.pdf
  1. Disposal of Organic Kitchen Food Waste New Zealand.pdf
  1. EM for Environment in Bangkok.pdf
  1. EM in A Soybean Cake Factory Thailand.pdf
  1. EM Leaflet Composting.pdf
  1. Em Leaflet Food Recycling.pdf
  1. EM Technology Application Vietnam.pdf
  1. Experiment on Effectiveness of EM on Solid Waste.pdf
  1. Kerbside Collection of Domestic Kitchen Organics in Christchruch New Zealand.pdf
  1. Kitchen Garbage Bucket New Zealand.pdf
  1. Program of the Integrated Management of Solid Waste.pdf
  1. Recycling Organic Matter at Home.pdf
  1. Tannery Sludge Bioremediation Pakistan.pdf
 1. Treatment of Food Waste Material South Korea.pdf

River And Pond-Lake Cleaning Data

  1. Asechi River.pdf
  1. Itoman Okinawa.pdf
  1. Osaka Fish.pdf
  1. SgPerlis Teknologi EM.pdf
  1. Sungai Kerian-Penang.pdf
 1. 6-1Sg.Selangor cleaning proposal.pdf

Waste Water Treatment Data

  1. Application of EM technology on sewage and effluents Wastes-Pakistan.pdf
  1. Banket Pre Treatment An Innovative Solution to Some Age Old Problems-Australia.pdf
  1. EM Application in Hotel Nikko Alivila.pdf
  1. EM Application to waste treatment experment.pdf
  1. EM Eco Revolution Caroline Robertson.pdf
  1. EM Effect to reduce sludge in waster water treatment.pdf
  1. EM Technology on waste water in the para rubber processing plants.pdf
  1. EM TEchnology on waste water treatment in the UHT factory-Thailand.pdf
  1. EM Treatment of Odor.pdf
  1. EM Treatment on Sadat City Sewage Water-Egypt.pdf
  1. Environmental Remediation Efforts Northern California.pdf
  1. Meat Processing Centre Waste Water Treatment-Japan.pdf
  1. Ming Yang Project.pdf
  1. In situ and laboratory scale dairy plant waste water treatment-Thailand.pdf
  1. Motobu Cho Sewage Treatment Plant with EM-Japanese.pdf
  1. Motobu Cho Sewage Treatment Plant with EM-Japanese.pdf
  1. Options for Advanced On Site Treatment-Australia.pdf
  1. Pilot Study on 17 Safe Disposal of Effluent Sludge-Pakistan.pdf
  1. Preliminary Experiment of EM Technology on waste water teatment-Indoensia.pdf
  1. Purification of Waste Water with EM and Utilization in Agriculture.pdf
  1. Sewage Treatment Through the Application of EM.pdf
  1. The Succesful Trial of the EM Method in the Septic Tank of a Private Home.pdf
  1. Use of EM for Treatment of Domestic Sewage by the Activated Sludge Process-Brazil.pdf
  1. Prai retention pond 3.pdf
 1. UNICEF report.pdf

Country Reports Data

  1. Achievements of EM Technology and Tasks in DPR Korea.pdf
  1. An overview of EM Technology in New Zealand.pdf
  1. Current use of EM Technology in Germany and Future Prospects.pdf
  1. Development of an Integrated Farming Model in Bali island Indonesia.pdf
  1. Development of EM in Austria.pdf
  1. EM Extension in Sri Lanka Report in the Current Progress.pdf
  1. EM Extension Program in Western Hemisphere USA.pdf
  1. EM in Myamer.pdf
  1. EM Scientific Research from The Netherlands.pdf
  1. EM in The Phillipines.pdf
  1. EM Bhutan.pdf
  1. EM Tech has been in China for ten years.pdf
  1. Enhancement in Thailand.pdf
  1. Introduction in Korea.pdf
  1. Practical use of EM in Austria.pdf
  1. Progress of EM activity in Latin America.pdf
  1. Propagation of EM in India.pdf
  1. Research on Nature Farming Systems in Malaysia.pdf
  1. Sustainable Integrated Kyusei Nature Farming EM and Food South Africa.pdf
  1. Testing and adoption of EM in Agriculture and Environment in Vietnam.pdf
  1. The Present Status and Future Prospects of EM in South Africa.pdf
  1. The Technology of EM case studies of application Sri Lanka.pdf
  1. The Technology of EM in South China.pdf
  1. Update and Prospect of EM in Nepal.pdf
  1. Use of EM in Brazil.pdf
 1. Utilization of EM in Vietnam.pdf

Education Data

EM Teachers manual.pdf