سودمندی های ®EM در زیست پالایی (Bioremediation) 

  • تجزیه آلایند ه های نفت
  • تسریع کننده عمر ترکیبات رادیواکتیوی به نصف
  • شکستن دی اکسین ها  (Dioxin)
  • شکستن هیدروکربن ها
  • حفاظت از آب های زیرزمینی
  • جلوگیری از فرار و خروج گازها و ترکیبات آلی فرار  (VOCs)

زیست پالایی، زدودن آلودگی های زیست محیطی به وسیله فرآیند های بیولوژیکی و توسط میکروارگانیسم ها بویژه باکتری ها، قارچ ها و مخمرها در خاک ها و آب های آلوده است. این فرآیند هم در محیط های هوازی و هم بی هوازی انجام می گیرد. برخی از روش ها: حذف کامل و سوزاندن، کاشت گیاهان ویژه برای جذب مواد مغذی حاصل از یا فلزات از خاک که این فرآیند phyto-remediation نامیده می شود. زیست پالایی پیشرفته می تواند شامل تزریق ارگانیسم های بیشتر و یا تزریق منبع غذایی برای میکروارگانیسم های موجود، برای بازیافت و پالایش زیستی باشد.

فرآیند پشت زیست پالایی بسیار ساده است و دارای رشد چشمگیری از دهه ۸۰ میلادی بوده است. آلاینده های مصنوعی و شیمیایی معمولاّ بسیار سمی هستند و به تعداد زیادی از میکروارگانیسم ها برای تجزیه احتیاج دارند و تنها هنگامیکه میکروارگانیسم ها تشکیل جمعیت بزرگی را دادند می شود از آنها برای تجزیه مواد استفاده کرد. بنابر تحقیقات وزارت دفاع و وزارت انرژی امریکا باکتری های فتوسنتز، توانایی لازم را برای تجزیه موادی مثل بنزن ها و پرکلرات ها را دارند.

ریزاندامگان کارآ (™Effective Microorganisms) به عنوان یک شبکه کامل از میکروارگانیسم های سودمند کار می کنند.
®EM آلاینده های درون لیزاب (یا موسیلاژ دریایی) را به کمک فرآیند تخمیر تبدیل به موادی می کند که قابل استفاده برای جانداران و ریزجانداران دیگر است و همچنین ®EM به عنوان منبع غذایی برای دیگر ریزجانداران که فعال هستند بکار گرفته می شوند. بدون ارایه ای ام® ریزجانداران بومی قادر به انجام وظبفه خود نیستند این واقعیت که ®EM همکاری زیادی را با میکروارگانیسم های بومی دارد یکی از دلایل استفاده گسترده از ®EM در سراسر جهان است.