حضور شرکت امکان پذیر پارس در چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی شیراز،  اردیبهشت ماه ۹۷
14th Agricultural Exhibition of Shiraz – May 2018
شرکت امکان پذیر پارس نماینده سازمان بین المللی EMRO مستقر در ژاپن، با حضور در این نمایشگاه که از تاریخ 97/2/4 شروع و تا تاریخ 97/2/7 ادامه یافت ضمن استقبال از همکاران و نمایندگی های این تکنولوژی سودمند و همچنین معرفی آن به بازدیدکنندگان و مهمانان جهت آشنایی با ای ام در راستای کشاورزی پیشرو و ارگانیک و همچنین استفاده در کمپوست، بسته بندی جدید ۴ لیتری ®EM را نیز معرفی کرد.

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز – اردیبهشت ماه ۹۷

نشانی نمایشگاه:
شیراز، شهرگ گلستان، بلوار دهخدا
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس