این نمایشگاه با هدف شناساندن توان و ظرفیت های داخلی و خارجی، رونمایی محصولات جدید و توسعه صنایع کشاورزی دایر شد.

در این دوره 300 شرکت شامل 150 تولیدکننده داخلی و 150 دارنده نمایندگی برندهای خارجی در قالب 300 غرفه در 12 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی، محصولات خود را در معرض بازدید قرار دادند.
تصاویر غرفه شرکت امکان پذیر پارس با حضور کارشناس ژاپنی شرکت «امرو» ژاپن:


14th International Exhibition of Agriculture in Iran

The 14th International Exhibition of Agriculture – Iran Agri Show 2019 held on January 23-26 in Mashhad, Iran with the participation of EMkanpazir
Iran Agri Show is one of the biggest exhibitions in Middle East where a considerable number of farmers, manufacturers and experts gathered every year in order to exchange experiencesنمایشگاه بین المللی مشهد

سالن ابوسعید مولوی، غرفه شماره ۸​

تاریخ:۲ تا ۶ بهمن ماه​

آدرس نمایشگاه روی گوگل:
Iran Agri show 2019. The 14th Int’l Exhibition of Agriculture