در کتاب های دینی ما می خوانیم که زمین تهی و بایر بود و آفریدگار با نیروی بی کران خویش گیاهان، جانوران، انسان ها و همه این چیز های پیرامون ما را پدید آورد.

و خداوند هرچه پدید آورده بود، دید و همانا بسیار نیکو بود.

اگر اکنون ما به پیرامون زمین نگاهی بیندازیم، دیگر همه چیز زیبا و نیکو نیست. ما در خبرها همه از نا آرامی ها، مشکلات بزرگ طبیعی و آلودگی محیط زیست می شنویم. مطمئنأ این چنین خبرهایی ما را خرسند نمی سازد. آن نظم و ترتیب وروالی که آفریدگار پدید آورده بود، دیگر در همه جا وجـود ندارد و این ما انسان ها هستیم که مسبب اصلی این همه بی نظمی هستند و ضروری است که تلاش کنیم آن نظمی را که برای حیات لازم است را دوباره برقرار کنیم. یک فرصت برای اینکه آن نظمی که خدا آفرید را دوباره برقرار کنیم سازمان های ریز سودمند (™Effective Microorganisms) است.
بدلیل جهانی شدن در این ۱۰۰ سال گذشته، تأ ثیر آلودگی محیط زیست در سراسر دنیا حتی در دور تری نقطه جهان نیز بوضوح قابل مشاهده است. مواد غذایی ما دیگر دارای مواد حیاتی و سودمند نیستند و ارزش غذایی آنها کاسته شده است.
سازمانهای ریز سودمند (™Effective Microorganisms) به ما کمک می کند تا دوباره مواد حیاتی و سودمند را تهیه کنیم.
تجربه در بیش از ۱۲۰ کشور جهان نشان دهنده این است که محصولات کشاورزی دارای انرژی و مواد سودمند حیاتی چندین برابر شده ست. برای نمونه پروژه پروفسور هیگا (Dr.Prof. Higa) در کره شمالی نشان دهنده این است که با کاربرد ®EM، تحمل گیاهان در برابر کمبـود آب و خشکسالی بیشتر می شود و از سوی دیگر از روان شدن سریع آب باران و بروز سیلاب ها جلوگیری می شود. در حال حاضر این امری بسیار ضروری است چونکه مرتبا تعداد سیلاب ها بیشتر می شود. مطمئن هستم تعداد بسیار زیادی از انسان ها با اشتیاق با این تکنولـوژی آشنا خواهند شد و در پیرامون خود از آن استفاده خواهئد کرد. و بسیار خوشحالم که با تکنولوژی ®EM آشنا شدم تا بتوانم آن را به انسان های دیگر معرفی کنیم.