کارگاه آموزشی ترویجی EM
استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس.
با حضور کشاورزان (برنج‌کاران و گوجه‌کاران) و عامل فروش منطقه

بکارگیری EM و دیگر محصولات شرکت امکان پذیر جهت فراهم سازی سیب ارگانیک

همکاری با فروشگاه های نهاده های کشاورزی و عرضه ای ام در راستای ترویج کشاورزی ارگانیک

عرضه EM و دیگر محصولات شرکت امکان پذیر در فروشگاه نهاده های کشاورزی استان زنجان

ای ام استفاده شده در یونجه شهرستان آباده استان فارس و رضایت کشاورز عزیز

حمل و نقل ای ام در شمال کشور
عرضه ای ام در فروشگاه های نهاده های کشاورزی و استقبال گسترده از آن توسط کشاورزان


بازدید از باغ مرکبات و بکارگیری میکروارگانیسم های سودمند «ای ام» و دیگر محصولات شرکت امکان پذیر برای تقویت رشد، گلدهی و تناژ بیشتر محصول در هکتار


کمپوست سازی با کمک میکروارگانیسم های سودمند ای ام (EM)
تسریع تجزیه، کاهش بوهای نامطلوب و عاری از پاتوژن ها


مزرعه گوجه فرنگی در استان فارس
در این مزرعه از محلول ارگانیک «ای ام» و دیگر محصولات شرکت امکان پذیر برای تغذیه گیاه استفاده می شود.

عرضه ای ام در فروشگاه های نهاده های کشاورزی

مصرف ای ام (EM) و دیگر محصولات شرکت امکان پذیر در مزرعه هندوانه

بازدید همکاران ما از مزرعه یونجه نمونه شهرستان باسفر

بازدید از مزرعه گوجه فرنگی

مصرف ای ام (EM) در گلخانه های شهرستان اقلید


Admin

شرکت امکان پذیر پارس