در این دوره مهارتی که با عنوان کودهای زیستی و اصلاح کننده های خاک در ساختمان آموزش و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قوچان برگزار شد، همکاران ما آقایان مهندس نجفی و دکتر مطلق ضمن ارائه آموزش های فنی و مهندسی در راستای مصرف تکنولوژی EM به کشاورزان پیشرو و مالکین منطقه، بسته بندی های اورجینال شرکت امکان پذیر پارس (نماینده رسمی سازمان بین المللی EMRO ژاپن) را نیز عرضه و معرفی کردند.

ارائه آموزش های فنی و مهندسی در راستای مصرف تکنولوژی EM به کشاورزان پیشرو و مالکین منطقه،
ارائه آموزش های فنی و مهندسی در راستای مصرف تکنولوژی EM به کشاورزان پیشرو و مالکین منطقه،
ارائه آموزش های فنی و مهندسی در راستای مصرف تکنولوژی EM به کشاورزان پیشرو و مالکین منطقه،

Admin

شرکت امکان پذیر پارس