برگزاری کارگاهی آموزشی ترویجی EM در اردبیل، روستای آرارلوی بزرگ.
با حضور کشاورزان پیش رو روستای مذکور و مدیریت فروشگاه کشاورزی منطقه (جناب مهندس سلیمی)
به همراه بازدید از مزارع پایلوت روستای مذکور.
(شرکت کنندگان از نزدیک عملکرد و تاثیر کاربرد EM را در مزارع مشاهده نمودند که رضایت و تعجب بازدید کنندگان را به همراه داشت).
همچنین ضمن صمیمی ترین خیرمقدم خدمت جناب آقای مهندس طهماسبی و پیوستن ایشان به تیم کارشناسان شرکت امکان پذیر، مجموعه فعالیت های ترویجی ایشان در شهرستان اقلید (شمال استان فارس) را پاس داشته و شاهد هستیم.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس