این جلسه با حضور دهیار محترم، کشاورزان پیش‌رو و عامل فروش منطقه با محوریت کشاورزی سالم و پایدار و همچنین:
* آموزش تولید خاک سینی نشاء و خزانه‌های برنج
* تغذیه‌‌ی اصولی مزارع برنج (از خزانه تا مزرعه) برگزار شد.

(بخش اصلی کارگاه فوق، به پرسش و پاسخ اختصاص داشت واز نزدیک پرسش های کشاورزان در مورد میزان و روش مصرف، همچنین زمان و میزان مورد نیاز محصولات مختلف کشاورزی پاسخ داده شد.
در حال حاضر و بطور میانگین، مجموع سطح زیر کشت کشاورزانی که در جلسه‌ی مذکور حضور داشتند حدود ۵۵ هکتار مزارع برنج می‌باشد).

این نکته قابل ذکر است، هفته‌ی آتی با هماهنگی دهیار محترم، کارگاهی عملی جهت آموزش تولید خاک نشاء با حضور کشاورزان مربوطه در فارم برگزار شود.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس