جلسه ترویجی EM در اداره کشاورزی شهرستان تایباد واقع در ۳۰۰ کیلومتری مشهد
همراه با استقبال خوب کشاورزان و مالکین منطقه.
سوم تیرماه ۹۸


Admin

شرکت امکان پذیر پارس