این کارگاه آموزشی که با عنوان «تعذیه گوجه فرنگی و معرفی کودهای کاربردی جدید» در شهرستان پارسیان (استان هرمزگان) و در اداره کشاورزی با حضور مدیریت محترم و کارشناسان اداره کشاورزی، مدیریت محیط زیست، مدیر محترم فروشگاه زاگرس، کارشناسان محترم کشاورزی و مدیر محترم اداره محیط زیست، اعضای شورای شهر و کشاورزان عمده برگزار شد؛ ضمن معرفی EM به عنوان تکنولوژی برتر در عرصه های زراعی، باغی، منابع طبیعی و امور دام، سودمندی ها و نحوه مصرف آن در زمینه های متعدد نیز به حضور شرکت کنندگان اطلاع رسانی شد. همچنین بعد از جلسه به شکل وورک شاپ و عملی نیز روش مصرف آن در زمینه کمپوست سازی و سودمندی های EM و خیل عظیم میکروارگانیسم های موجود در آن برای تسریع تجزیه و سرکوب بوهای نامطبوع توده کمپوست و همچنین ارتقاء کیفیت آن آموزش داده شد.
در پایان تعدادی از کشاورزان و اعضای شورای شهر و تشکل های بخش کشاورزی نیز نظرات خود را در این خصوص مطرح نمودند و مقرر شد پس از مشاهده نتایج اولیه زمینه همکاری را برای ترویج این فرآورده سودمند در آن بخش از خاک میهن را فراهم سازند.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس