جلسه ی ترویجی آموزشی

روستای امیرکیاسر، شهر بندرکیاشهر

با حضور کشاورزان پیش رو منطقه (با محوریت کاربرد EM برای برنج، بادام زمینی و کمپوست سازی)
چهارشنبه ۹۷.۱۲.۱۵ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰


Admin

شرکت امکان پذیر پارس