جلسه ی ترویجی آموزشی با محوریت کشت و کار برنج در دفتر دهیاری روستای بیجارکنار، شهر رشت
با حضور اعضای شوراء روستای مذکور، عاملیت فروش منطقه (مهندس کمال پاکدامن) و کشاورزان منطقه.
با سپاس از مهندس حسنی، کارشناس محترم شرکت.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس