جلسه ترویجی آموزشی ای ام در روستای دافسار، شهر رشت.
با حضور رئیس و تعدادی از اعضای شورای روستا، همچنین تعدادی از کشاورزان پیش رو و مدیریت نمایندگی ای ام در منطقه مذکور.

شنبه ۹۷.۱۲.۴


Admin

شرکت امکان پذیر پارس