جلسه ترویجی باغداران پیشرو در تعاونی باغداران جهرم.

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷.
جلسه آموزشی با معرفی تکنولوژی ای ام، کمپوست سازی با استفاده از ضایعات گیاهی و کودهای دامی به همراه کارگاه عملی کمپوست سازی با استفاده از محصول ای ام در محوطه تعاونی.

با تشکر فراوان از آقایان: دکتر کمالی، مهندس صحرائیان، مهندس ثابت جهرمی، مهندس رحیمی ( بخش ترویج جهاد شهرستان جهرم) و مهندس فیروز.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس