پیش بینی بارش ماهیانه، فصلی و بلند مدت یکساله Cansips برای خاورمیانه

دی، بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۱ همچنین بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۲ خورشیدی

رنگ سفید نشان از بارش نرمال (بارش نرمال در آن ماه در طول دراز مدت متعلق به آن مکان مشخص) دارد.
بدیهی است که میزان براش «نرمال دراز مدت» برای هر منطقه از کشور با منطقه دیگر متفاوت است.

رنگ سبز و آبی نشانه ترسالی و بارندگی بیشتر از «میزان نرمال دراز مدت» در آن ماه مشخص است.

☑ رنگ های زرد، قهوه ای و قرمز نشانه خشکسالی و بارش کمتر از «میانگین نرمال دراز مدت» برای آن ماه است.


ژانویه سال 2023:
پیش بینی بارش از ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱


فوریه 2023:
پیش بینی بارش از ۱۲ بهمن تا ۹ اسفند سال ۱۴۰۱


مارس 2022:
پیش بینی بارش از ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲


آوریل سال 2022:
پیش بینی بارش از ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲


ماه مه سال 2023:
پیش بینی بارش از ۱۱ اردیبهشت ماه تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۲


ماه ژوئن 2023:
پیش بینی بارش از ۱۱ خرداد ماه تا ۹ تیرماه سال ۱۴۰۲


ماه جولای 2023:
پیش بینی بارش از ۱۰ تیرماه تا ۹ مرداد سال ۱۴۰۲


ماه آگوست 2023:
پیش بینی بارش از ۱۰ مرداد تا ۹ شهریور سال ۱۴۰۲


ماه سپتامبر 2023:
پیش بینی بارش از ۱۰ شهریور تا ۸ مهر سال ۱۴۰۲


ماه اکتبر 2023:
پیش بینی بارش از ۹ مهر تا ۹ آبان سال ۱۴۰۲


ماه نوامبر 2023:

پیش بینی بارش از ۱۰ آبان تا ۹ آذر سال ۱۴۰۲


ماه دسامبر 2023:
پیش بینی بارش از ۱۰ آذر تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۲


ژانویه سال 2024:
پیش بینی بارش از ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲


فوریه 2024:
پیش بینی بارش از ۱۲ بهمن تا ۹ اسفند سال ۱۴۰۲


شایان ذکر است که؛ پیش بینی بارش برای بلند مدت دقت کمتری نسبت به پیش بینی کوتاه مدت (برای یک ماه آینده) در خود به همراه دارد و به نوعی پیش آگاهی محسوب شده که بر احتساب نقشه های دور پیوندی بنا گردیده است. از اینرو برای دقت بیشتر نقشه های میان مدت و بخصوص کوتاه مدت در نظر گرفته شود.

* این پست هر ماه به روز رسانی می شود. آخرین به‌روزرسانی ۹ اسفند ۱۴۰۱


پیش‌بینی آب و هوای فصلی و بلند مدت. پیش بینی وضعیت بارش‌ها، زمستان ۱۴۰۱ تا بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۲