با سپاس از عزیزان کشاورز و همکاران ارجمند برای زحمات و ارسال عکس های فعالیت های ترویجی / توجیهی جهت پخش این فرآورده سودمند در میهن.

برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی در مزرعه کیوی با محوریت کشاورزی سالم و پایدار در استان گیلان، شهر اسالم

عزیزان کشاورز حاضر در جلسه ترویجی ای ام
سخنرانی همکار ما
عزیزان حاضر در جلسه
عزیزان حاضر در جلسه ترویجی ای ام
عزیزان حاضر در جلسه ترویجی ای ام
ای ام در پرورش انار
کابرد ای ام در باغ انار
ای ام در مزارع
مزارع خراسان
ای ام در کشت گلخانه
ای ام و دیگر محصولات شرکت امکان پذیر در کشت گلخانه
نتایج بسیار خوب از مصرف ای ام و محصولات امکان پذیر در باغ های سیب
نتایج بسیار خوب از مصرف ای ام و محصولات امکان پذیر در باغ های سیب
نتایج چشمگیر مصرف ای ام و دیگر محصولات شرکت امکان پذیر پارس در کشت سیب زمینی
با سپاس از دوست  ما جناب آقای اسعدی از آذربایجان شرقی
نتایج چشمگیر مصرف ای ام و دیگر محصولات شرکت امکان پذیر پارس در کشت سیب زمینی
با سپاس از دوست ما جناب آقای اسعدی از آذربایجان شرقی
برداشتی دلپذیر با کمک میکروارگانیسم های موثر (ریزاندامگان کارآ)
برداشتی دلپذیر با کمک میکروارگانیسم های موثر (ریزاندامگان کارآ)
محصولات سالم و ارگانیک
محصولات سالم و ارگانیک
شادابی و سبزینگی گیاهان با مصرف ای ام و دیگر محصولات شرکت
شادابی و سبزینگی گیاهان با مصرف ای ام و دیگر محصولات شرکت
حمل و نقل گالن های ای ام (EM)
حمل و نقل گالن های ای ام (EM)
معرفی و ترویج «ای ام» در فروشگاه های نهاده کشاورزی
معرفی و ترویج این تکنولوژی و فرآورده سودمند در فروشگاه های نهاده کشاورزی
کمپوست
تولید کمپوست با محلول ای ام (EM)
تولید کمپوست
فرآوری کمپوست با کمک خیل عظیم میکروارگانیسم های سودمند درون ای ام
محصولات شرکت امکان پذیر پارس برای کشت ذرت و رضایت کشاورزان
محصولات شرکت امکان پذیر پارس برای کشت ذرت و رضایت کشاورزان
مصرف ای ام برای پرورش بوقلمون
مصرف ای ام برای پرورش بوقلمون
مصرف ای ام برای پرورش طیور
پروبیوتیک برای پرورش طیور
شستشو سوله، رفع بوهای نامطبوع
طراوت و سرسبزی گل ها و گیاهان
ای ام در پرورش گل و گیاه
مصرف ای ام رشد بی نظیر، طراوت و سرسبزی گل ها و گیاهان را به همراه می آورد.
مصرف ای ام رشد بی نظیر، طراوت و سرسبزی گل ها و گیاهان را به همراه می آورد.
مصرف ای ام در باغ های انار خراسان
مصرف ای ام در باغ های انار خراسان
ای ام برای فرآوری محصولات سام و ارگانیک
همکاران ما در فروشگاه های نهاده های کشاورزی ای ام را ترویج می کنند.
همکاران ما در فروشگاه های نهاده های کشاورزی این فرآورده ارگانیک و سالم را در اختیار کشاورزان می گذارند.
محصولات شرکت امکان پذیر پارس در فروشگاه های کشاورزی
گالن ها و محصولات دیگر شرکت (امکان پاور) در فروشگاه های کشاورزی
مصرف ای ام در مزارع پنبه
مصرف ای ام در مزارع پنبه
مصرف ای ام در کشت های گلخانه ای
کشت های گلخانه ای و ای ام
پخش «ای ام» این فرآورده سالم و ارگانیک در فروشگاه های نهاده کشاورزی
همکاران ما و عزیزانی که این فرآورده سالم و ارگانیک را در فروشگاه های نهاده کشاورزی ترویج می کنند.
پخش «ای ام» این فرآورده سالم و ارگانیک در فروشگاه های نهاده کشاورزی
پخش «ای ام» این فرآورده سالم و ارگانیک در فروشگاه های نهاده کشاورزی
گالن بیست لیتری ای ام در گلخانه ها
رضایت کشاورزان از مصرف ای ام در گلخانه ها
مصرف ای ام در مزارع
مصرف ای ام در مزارع و حضورهمکاران ما جهت بازدید و امور کارشناسی
حمل محصولات شرکت امکان پذیر پارس
حمل گالن های بیست لیتری ای ام و محصولات دیگر شرکت
حمل گالن های بیست لیتری ای ام و محصولات دیگر شرکت امکان پذیر پارس
حمل و نقل ای ام و دیگر محصولات شرکت امکان پذیر پارس
امکان پاور
مصرف امکان پاور به همراه ای ام در گلخانه ها
عرضه ای ام EM
عرضه EM در فروشگاه های کشاورزی
رضایت از مصرف ای ام EM
رضایت کشاورزان پشتوانه و دلگرمی ما برای ترویج این فرآورده جهانی در خاک کشور است.
بازدید کارشناسان شرکت امکان پذیر از مزارع
ای ام در مزارع مرکبات و بازدید همکاران ما جهت امور کارشناسی
ای ام در مزارع مرکبات و بازدید همکاران ما جهت امور کارشناسی
رضایت کشاورزان از مصرف ای ام و محصولات با برند امکان پاور
رضایت کشاورزان از مصرف ای ام و محصولات با برند امکان پاور
گالن های مصرف شده ای ام در باغ مرکبات
ارگانیک
فرآوری خوراک سالم و رضایت کشاورزان
کشت برنج ارگانیک با کمک ای ام و کود مرغی امکان پاور
کشت برنج ارگانیک با کمک ای ام و کود مرغی امکان پاور
عرضه ای ام
عرضه ای ام در فروشگاه های نهاده های کشاورزی

Admin

شرکت امکان پذیر پارس