جهت بهبود، اصلاح، تقویت و افزایش کیفیت چمن زمین فوتبال، در گام نخست کمپوست سازی با EM توصیه و انجام شد و برای گام های بعدی برنامه تغذیه ایی مناسب ارائه خواهد شد. این پروسه یک و نیم ماه تا رسیدن به چمن ایده آل ادامه پیدا خواهد کرد.
سه شنبه ۹۸.۲.۱۷

دسته‌ها: ای ام ـ ورکشاپ

Admin

شرکت امکان پذیر پارس