همایش زعفران در استان خراسان رضوی، شهرستان فریمان با شرکت زعفران کاران نمونه و پیشرو منطقه برگزار شد.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس