جلسه ترویجی آموزشی
روستای دیناچال (شهرستان پره سر)

با حضور کشاورزان (برنجکاران، باغداران کیوی، دامداران)
و نماینده فروش EM در منطقه؛ جناب آقای مهندس ذاکری.
دوشنبه ۹۷.۱۲.۱۳ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰


Admin

شرکت امکان پذیر پارس