برگزاری جلسه آموزشی EM در مرکز خدمات کشاورزی شهر همایجان (شهرستان سپیدان)
با حضور گلخانه داران با سابقه و پیشرو استان در شهر مذکور


Admin

شرکت امکان پذیر پارس