هدف از اجرای این برنامه آموزشی، ارائه دستاوردهای تحقیقاتی زعفران به بخش اجرایی و کشاورزان بود و کارشناسان شرکت امکان پذیر پارس با حضور و برپایی غرفه در این همایش؛ سودمندی های منحصربفرد تکنولوژی ای ام را در کشت زعفران به کشاورزان معرفی کردند و از سایت الگویی، تولیدی و ترویجی شهرستان نیز بازدید کردند.
با سپاس از آقایان مهندس نجفی و دکتر مطلق کارشناسان محترم شرکت.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس