راهنمای جامع مصرف کود گندم و جو با هدف افزایش عملکرد

میزان بذر مورد استفاده بسته به کاربرد کمبینات یا بذرکار متفاوت است: با کمبینات حدود ۲۰۰ کیلو و با بذرکار خطی حدود ۱۲۰ کیلو.
برای بذر هم از بذرمال نیتروکسین به ازای هر ۵۰ کیلوگرم بذر یک لیتر یا سوپرنیتروپالس به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم یک لیتر استفاده شود.
با توجه به روش آبیاری غرقابی میزان کود در یک هکتار ارائه شده است:

۱ – مرحله آماده سازی زمین (ابتدای آبان ماه)
برای آماده سازی زمین مقدار ۱۰۰- ۴۰ تن کود دامی پوسیده به هر هکتار باید اضافه شود؛ که برای تهیه آن به ازای هر تن کود دامی، ۵ کیلو اوره یا سولفات آمونیوم، ۲۵ کیلو گوگرد گرانوله، ۵ لیتر ®EM اضافه نموده و با رطوبت ۵۰ درصد به مدت حداقل ۵۰ روز زیر پلاستیک قرار داده و هر دو هفته یکبار کاملا به هم خورده و هوادهی می شود.
در غیر این صورت به ازای هر هکتار، سوپرفسفات تریپل ۲۵۰ -۵۰ کیلوگرم، سولوپتاس گرانوله ۵۰ کیلوگرم، گوگرد ۲۰۰ – ۱۰۰ کیلوگرم و اوره ۵۰ کیلوگرم به خاک اضافه گردد، شخم گردیده و سپس تسطیح شود.

۲ – سبز شدن و ریشه زایی (اواسط آبان تا اوایل آذر)
به ازای هر هکتار ۱۰ کیلوگرم ۱۰- ۵۲ -۱۰ (فسفر بالا در صورت عدم استفاده از کود فسفاته در آماده سازی مزرعه) و یک کیلو هیومیک اسید پودری اضافه شود.

۳ – پنجه زنی (اوایل بهار)
محلول ®EM به میزان۲۰ لیتر و اوره به ازای هر هکتار ۵۰ کیلوگرم داده شود. در ضمن محلول پاشی اسیدآمینه با غلظت یک کیلوگرم در هزار لیتر آب توصیه می‌گردد.

۴ – رشد پنجه
استفاده از ۲۰-۲۰-۲۰ به میزان ۱۰ کیلوگرم در هکتار، کود مایع مرغی ۲۰ لیتر در هکتار و یک کیلو اسید هیومیک و محلول‌پاشی ریزمغذی (با توجه به شرایط گیاه و زمین) الزامی است.

۵ – ساقه دهی

 • محلول پاشی روی، بر و آمینواسید (یک کیلو در هزار لیتر آب)
 • محلول پاشی کلسیم و سیلیس (یک کیلو در هزار لیتر آب)
 • آبیاری ®EM به میزان ۲۰ لیتر و مایع مرغی (۲۰ لیتر)

  ۶ – ظهور خوشه
  آبیاری ۳۰ – ۵ – ۱۵ یا ۳۶ – ۱۲ – ۱۲ به ازای هر هکتار ۱۰ کیلوگرم (در صورت تمایل یک کیلوگرم اسیدهیومیک اضافه شود).

  ۷ – تکامل خوشه
  سولوپتاس به ازای هر هکتار ده کیلوگرم.

جدول برنامه غذایی گندم و جو:

زمان مصرف نحوه مصرفنوع کودمقدار مصرف در هکتار
۱. مرحله آماده سازی زمین
(ابتدای آبان ماه)
بصورت کود آبیاریکود دامی پوسیده۴۰ تا ۱۰۰ تن
۲. سبز شدن و ریشه‌زایی
(اواسط آبان تا اوایل آذر)
بصورت کود آبیاری۱۰-۵۲-۱۰
(فسفر بالا در صورت عدم استفاده از کود فسفاته در آماده‌سازی)
۱۰ کیلوگرم
۳. پنجه‌زنی (اوایل بهار)بصورت محلول­ پاشیای ام® (EM)۲۰ لیتر
اوره۵۰ کیلوگرم
اسیدآمینه۱ کیلوگرم در هزار لیتر آب
۴. رشد پنجهبصورت کود آبیاری۲۰-۲۰-۲۰ ۱۰ کیلوگرم 
کود مایع مرغی۲۰ لیتر
اسید هیومیک۱ کیلوگرم
بصورت محلول­ پاشیریزمغذیبا توجه به شرایط گیاه و زمین
۵. ساقه دهیبصورت محلول­ پاشیروی، بر و آمینو­اسید۱ کیلو در هزار لیتر آب
کلسیم و سیلیس
بصورت  کود آبیاریای ام® (EM)۲۰ لیتر
کود مایع مرغی۲۰ لیتر
۶. ظهور خوشهبصورت کود آبیاری۱۵-۱۵-۳۰
یا
۱۲-۱۲-۳۶
۱۰ کیلوگرم
۷. تکامل خوشهبصورت کود آبیاریسولوپتاس۱۰ کیلوگرم


*جهت ارتباط با واحد فنی با شماره تلفن‌های ۰۷۱۳۸۳۸۵۲۷۰ – ۰۷۱۳۸۳۸۵۲۶۹ یا شماره همراه 09172255630 تماس حاصل فرمایید.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس