بازدید جناب آقای مهندس کوهمره؛ همکار محترم ما، از سایت الگویی – ترویجی طرح امید، جهت تولید پایدار و دانش محور در محصول انار، بازدید ایشان از همکاران و فروشگاه های EM در منطقه و همچنین آموزش تولید کمپوست ای ام (EM compost) در مزارع این شهرستان.

کمپوست ای ام EM compost
تولید کمپوست EM
مزرعه آقای شفیعی، بالاده کازرون
کمپوست ای ام EM compost
پیش از مصرف EM
مزرعه آقای شفیعی؛ بالاده کازرون
بعد از مصرف EM
بعد از مصرف EM

Admin

شرکت امکان پذیر پارس